بی سرزمین تر از باد

براي خودم...

ﯾـﻪ ﻭﻗـﺘـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﯾـﺪ " ﺑــَـــﺪ " ﺑـﺎﺷﯽ ... !!!

ﺗـﺎ ﺑـﺪﻭﻧﻦ " ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩﻥ " ﻭﻇـﯿـﻔـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ... !!!

ﻣــَــﺮﺍﻣـﻪ ! ﻣــَــﻌـﺮﻓـﺘـﻪ..

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 23:40 نويسنده sahar| |

جهنم هرکسی آنجایی است که
حرف او رانفهمند

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 21:29 نويسنده sahar| |

Miss-A